Dokumentacja medyczna Poszkodowanego

Chciałabym poruszyć ciekawe zagadnienie, jakim jest zgłoszenie przez zakład ubezpieczeń żądania udzielenia dostępu do dokumentacji medycznej poszkodowanego. Jak kształtują się uprawnienia ubezpieczyciela w świetle przepisów o prawach pacjenta? Jakie informacje może pozyskać likwidator szkody? Czy możemy samodzielnie wystąpić o naszą dokumentację medyczną i ile to kosztuje? Zapraszam do lektury.

Dokumentacja medyczna Poszkodowanego

Dokumentacja medyczna Poszkodowanego – prawa pacjenta i ubezpieczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Towarzystwa ubezpieczeniowe na podstawie uzyskanej dokumentacji medycznej mogą zweryfikować podane przez poszkodowanego dane o stanie zdrowia, potwierdzić wystąpienie uszczerbku na zdrowiu i ustalić prawo do odszkodowania, a także wysokość tego świadczenia. Ubezpieczyciel może uzyskać także informacje o przyczynie śmierci poszkodowanego oraz ustalić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy doznanymi obrażeniami a zgonem ofiary wypadku.

Kiedy zakład ubezpieczeń może żądać udostępnienia dokumentacji medycznej poszkodowanego?

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się zapis, który jednoznacznie definiuje, w jakiej sytuacji placówka ochrony zdrowia może udostępnić naszą dokumentację medyczną. Jest to możliwe tylko za zgodą pacjenta. Aby zatem ubezpieczycielowi wydano dokumentację medyczną, musi on uprzednio pozyskać pisemną zgodę osoby poszkodowanej lub osób bliskich ofiary wypadku.

Powyższą zasadę potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. sprawy II OSK730/15. Zgodnie z tezą orzeczenia:

„Zakład ubezpieczeń może korzystać z dostępu do dokumentacji medycznej, za zgodą pacjenta, również po jego śmierci”.

Po wyrażeniu zgody przez poszkodowanego, zakład ubezpieczeń będzie zatem mógł zwrócić się do placówek ochrony zdrowia o udostępnienie mu historii choroby pacjenta i informacji o przebiegu leczenia.

Należy pamiętać, że możemy sami wraz z wnioskiem o naprawienie szkody, załączyć zgromadzoną przez nas dokumentację medyczną. Przesłanie wraz ze zgłoszeniem szkody takiej dokumentacji może przyspieszyć proces likwidacji szkody i termin wydania przez ubezpieczyciela decyzji odszkodowawczej.

Jak zwrócić się o dokumentację medyczną pacjenta?

 W celu uzyskania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, należy wysłać listem poleconym do placówki, która udzielała nam świadczeń, wniosek o udostępnienie dokumentacji. Zawsze należy wpisać w treści pisma Pesel pacjenta oraz adres do odbioru korespondencji, ważne jest także abyśmy również wskazali jakiego okresu dokumentacja ma dotyczyć. Pomoże to wyeliminować informacje niezwiązane z wypadkiem. Najłatwiej przyjąć jest termin liczony od daty wypadku do dnia złożenia wniosku lub po prostu użycie zwrotu „do dnia dzisiejszego”. Pismo zawsze należy opatrzyć ręcznym, czytelnym podpisem osoby upoważnionej. W przypadku zwrócenia się o dokumentację osoby zmarłej, należy załączyć odpis aktu stanu cywilnego, notarialny protokół dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku – świadczące o bliskości wnioskodawcy z nieżyjącym pacjentem. Gdy zwracamy się o dokumentację osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej również potwierdzamy nasze uprawnienie do złożenia wniosku właściwym dokumentem.  Placówka ochrony zdrowia po wpływie wniosku, jest zobligowana do wydania dokumentacji medycznej pacjenta. Możemy odebrać dokumentację osobiście w siedzibie placówki lub wnioskować w treści pisma o jej przesłanie na nasz adres zamieszkania za pośrednictwem poczty.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wniosek zawiera komentarze z informacją jak prawidłowo go wypełnić, wystarczy kliknąć w ikonkę komentarza aby uzyskać szczegóły.

Pobierz

Ile kosztuje wniosek o wydanie dokumentacji medycznej?

Ponadto od maja 2019 roku wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Uwaga! Dotyczy to tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Jeżeli zwracamy się ponownie o sporządzenie tej samej dokumentacji musimy liczyć się z tym, że wraz z dokumentacją otrzymamy w kopercie  fakturę z obowiązkiem zapłaty kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu złotych. Koszt zależy od obszerności dokumentacji medycznej pacjenta, ilości płyt oraz stawek ustalonych przez placówkę.

Maksymalne opłaty jakie mogą przyjąć obecnie placówki ochrony zdrowia za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta to:

  • 1 strona odpisu/wyciągu – 10,40 zł;
  • 1 strona kopii/wydruku – 0,36 zł;
  • 1 informatyczny nośnik danych –  2,08 zł.

Uwaga! Powyższe stawki obowiązują do dnia 31 maja 2020 r.

Prawo ubezpieczyciela do pobrania dokumentacji medycznej pacjenta.

Ostatnia kwestią, którą chciałabym poruszyć jest zakres dokumentacji medycznej pacjenta o który ubezpieczyciel może wnioskować. Nie ma wątpliwości gdy poszkodowany sam pobiera i przesyła swoją dokumentację medyczną zakładowi ubezpieczeń, gdyż dotyczy ona leczenia związanego bezpośrednio ze skutkami wypadku. A co w przypadku gdy ubezpieczyciel samodzielnie podejmuje się uzyskania takiej dokumentacji lub żąda przedstawienia przez poszkodowanego wszelkiej dokumentacji medycznej z okresu poprzedzającego wypadek oraz powstałej po tym zdarzeniu?

W mojej ocenie poszkodowany może odmówić udostępnienia dokumentacji w zakresie niezwiązanym ze stanem zdrowia, który podlega ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Weźmy prosty przykład złamanej ręki pasażera pojazdu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Udostępnienie dokumentacji medycznej ortopedycznej, chirurgicznej czy rehabilitacyjnej poszkodowanego jest w powyższych okolicznościach w pełni do zaakceptowania. Żądanie udzielenia zgody na dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, która może obejmować jego schorzenia i proces leczenia lub badania profilaktyczne z zakresu okulistyki, ginekologii lub dermatologii nie jest już uzasadnione i nie ma znaczenia dla ustalenia rozmiaru uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku.

Takie żądanie zakładu ubezpieczeń narusza w sposób nieuzasadniony tajemnicę lekarską i prawa pacjenta, w szczególności w oparciu o przepis artykułu 13, 14 ust. 1 oraz 23 ust. 2 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06 listopada 2008 r.

Artykuł 13, 14 ust. 1 oraz 23 ust. 2 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  • W celu realizacji tego prawa, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
  • Dane zawarte w dokumentacji medycznej pacjenta podlegają ochronie.

Dokumentacja medyczna Poszkodowanego – podsumowanie

Należy zawsze pamiętać, że jesteśmy zobowiązani współpracować z ubezpieczycielem w procesie likwidacji szkody, co oznacza również dobrowolne udostępnienie informacji potrzebnych zakładowi ubezpieczeń do ustalenia rozmiaru skutków wypadku. Powyższy obowiązek nie może jednak pozbawiać nas prawa do ochrony wrażliwych danych osobowych, do których niewątpliwie zalicza się dokumentacja medyczna pacjenta. Na powyższe przepisy powoływałam się niejednokrotnie w toku postępowań sądowych, co znajdowało aprobatę sędziów, którzy oddalali zbyt szeroko i ogólnie sformułowane wnioski ubezpieczycieli o udostępnienie danych medycznych strony, którą reprezentowałam. Postępowanie dowodowe ograniczało się do dokumentacji ściśle związanej z charakterem obrażeń doznanych w wyniku zdarzenia szkodowego stanowiącego źródło roszczeń moich klientów. Oczywiście ocena zasadności zakresu udostępnienia dokumentacji medycznej poszkodowanego na etapie procesu, będzie należała zawsze do sędziego orzekającego w sprawie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informacje nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – radca prawny.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *