Wypadek komunikacyjny – elementarz poszkodowanego

Jak postępować gdy przydarzy nam się wypadek komunikacyjny spowodowany przez innego kierowcę? Najważniejsze są pierwsze czynności podjęte przez poszkodowanego bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym. To one mogą zaważyć o tym czy poszkodowany uzyska odszkodowanie.

Wypadek komunikacyjny – elementarz poszkodowanego

Wypadek komunikacyjny – trochę statystyki

Wakacje to czas wypoczynku, rekreacji i zaplanowanych podróży. Wiele rodzin w zapchanych walizkami samochodach wyruszyło w letnim sezonie na polskie drogi z myślą o idealnym urlopie i chwili wytchnienia od pracy. Niestety brawura, brak wyobraźni a często towarzyszący kierowcom wsiadającym za przysłowiowe „kółko” stan nietrzeźwości prowadzi do wypadków i kolizji drogowych. Z danych wstępnych Policji dotyczących stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w samym miesiącu lipcu 2018 roku doszło do:

 • 35 609 kolizji
 • 3 019 wypadków drogowych, w których
 • 257 osób zginęło a
 • 3 618 osób zostało rannych.

Nawet uważny i odpowiedzialny kierowca powinien mieć świadomość, że zarówno on jak i podróżujący z nim bliscy mogą zostać uczestnikami wypadku komunikacyjnego z winy osoby trzeciej.

W powyższym przypadku Poszkodowanym przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy pojazdu sprawcy wypadku – z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W celu uzyskania pełnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń warto wiedzieć jakie kroki podjąć bezpośrednio po zaistniałym wypadku komunikacyjnym:

1. Wina sprawcy wypadku komunikacyjnego 

W przypadku gdy Poszkodowany wyrazi zgodę na niewzywanie Policji i polubowne rozwiązanie sporu z kierowcą drugiego pojazdu, zawsze należy spisać „oświadczenie sprawcy wypadku, w którym zostanie:

 • wskazany przebieg zdarzenia,
 • dane uczestników,
 • oznaczenie pojazdów
 • numery rejestracyjne,
 • polisa
 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego z którym sprawca ma zawarta umowę ubezpieczenia OC
 • oświadczenie kierowcy o przyjęciu odpowiedzialności za skutki wypadku.

Warto wydrukować wzór pustego formularza i włożyć dokument do schowka w aucie. Nie zajmie on dużo miejsca a może przydać się nam w przypadku kolizji w mieście i z jego pomocą szybko uzyskamy najważniejsze dane sprawcy wypadku. W drugim przypadku gdy na miejsce zdarzenia zostanie przez uczestników wezwana Policja i ustali winę sprawcy (możliwe, że sprawca już na miejscu wypadku zostanie ukarany mandatem karnym) należy zwrócić się do Komendy Wydziału Ruchu Drogowego, z której interweniował patrol o odpis „notatki o zdarzeniu drogowym”. Powyższy dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje o wypadku i uczestnikach zdarzenia

Uwaga! W większości przypadków wydanie notatki przez Komendę Policji wiąże się z kosztem w wysokości 17,00 zł.

Dysponując oświadczeniem sprawcy lub odpisem notatki policyjnej mamy udokumentowaną winę kierowcy i podstawę do ubiegania się o wypłatę na naszą rzecz odszkodowania.

2. Dokumentacja fotograficzna

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub mienia, które znajdowało się w chwili wypadku w samochodzie należy zrobić zdjęcia obrazujące rozmiar szkody. Zdjęcia mogą przedstawiać stłuczone lusterko, lampę, wykrzywiony błotnik, powstałe w wyniku zderzenia pojazdów rysy na lakierze, ale również mogą dokumentować porysowany, ukruszony tablet lub laptop który przewoziliśmy na siedzeniu pasażera. W chwili spisywania przez Policję okoliczności zdarzenia należy zgłosić wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pojazdu jakie zaobserwowaliśmy po wypadku komunikacyjnym.

Jeżeli w wyniku wypadku doszło do poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, na skutek którego Poszkodowany odniósł rany lub gdy Poszkodowanemu założono opatrunek/gips warto udokumentować fotografią doznane urazy.

Często zgłoszenia szkody następują wiele miesięcy lub nawet lat po wypadku komunikacyjnym, co uniemożliwia Poszkodowanemu pełne oddanie przeżyć i grozy wypadku jaki odczuwał w pierwszych godzinach i dniach po zaistnieniu zdarzenia.

3. Koszty leczenia

Doznany uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego wiąże się często z zakupem przez Poszkodowanego farmaceutyków, artykułów medycznych lub korzystaniem z odpłatnych, prywatnych wizyt lekarskich czy zabiegów rehabilitacyjnych.

Wszelkie paragony i faktury wykazujące wysokość poniesionych kosztów należy zachować w celu dołączenia ich do wniosku o naprawienie szkody.

Na podstawie właśnie tych dokumentów Poszkodowany może ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeń zwrotu wydatków i wypłaty na jego rzecz odszkodowania. Podobny schemat dotyczy szkody na pojeździe lub mieniu. Warto zachować kosztorys naprawy samochodu, faktury wystawionej za zakupione części zamienne lub za usługę naprawy warsztatu motoryzacyjnego. W przypadku uszkodzenia mienia adekwatnie zachowujemy fakturę/paragon dokumentujący koszt naprawy zniszczonego sprzętu.

4. Koszty dojazdu

Nie każdy Poszkodowany ma świadomość, że w ramach odszkodowania może ubiegać się o zwrot wydatków jakie poniósł w związku z dojazdem do placówek medycznych na wyznaczone mu wizyty lekarskie lub zabiegi rehabilitacyjne. Już na etapie podjętego procesu rekonwalescencji warto zachować np. bilety kolejowe lub paragony za usługę przewozu busem, które musiał Poszkodowany zakupić aby dojechać do szpitala czy przychodni. W przypadku korzystania z samochodu – koszt dojazdu wiąże się z przebytą odległością od miejsca zamieszkania do placówki medycznej jaką Poszkodowany był zmuszony podróżować. Ustalając przebytą odległość, średnie spalanie paliwa przez samochód i cenę paliwa/oleju napędowego możemy łatwo obliczyć jaką kwotę wydatkowaliśmy na dojazd. Dokładne spisanie powyższych kosztów daje nam możliwość ubiegania się o  refundację poniesionych wydatków od towarzystwa ubezpieczeń. Radca prawny pomoże sporządzić odpowiednią dokumentacje.

5. Dokumentacja medyczna

Nie tylko warto zachować paragony i faktury wskazujące na koszty leczenia jakie ponieśliśmy na skutek wypadku komunikacyjnego, ale również dokumentację medyczną ze szpitala lub innej placówki, w której została udzielona nam pomoc medyczna. Okres pobytu w szpitalu, rodzaj zabiegów i badań jakim został poddany Poszkodowany w trakcie hospitalizacji wpływa na wysokość zadośćuczynienia o jakie możemy się ubiegać w postępowaniu odszkodowawczym. Ale o tym napiszę kilka słów w następnej części bloga poświęconej zadośćuczynieniu.

Każdy Pacjent może zwrócić się do placówki medycznej o wydanie mu pełnej kserokopii dokumentacji medycznej dotyczącej jego leczenia po wypadku komunikacyjnym.

Wysokość opłat za stronę dokumentu może się różnić w zależności od przyjętej przez szpital czy przychodnię stawki. Warto zatem przed złożeniem wniosku o wydanie dokumentacji zasięgnąć informacji o koszcie takiej usługi.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informacje nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – radca prawny.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne,Prawo odszkodowań
Link został skopiowany

Komentarz na artykuł: “Wypadek komunikacyjny – elementarz poszkodowanego

 1. Pani Mario,
  Odpowiadając na Pani pytanie wskazuję na wstępie, że towarzystwo ubezpieczeń może wystąpić do sprawcy o zwrot całości wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania w ramach tzw. regresu ubezpieczeniowego. Zgodnie regulacją zawartą w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprawca wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej zostanie obciążony finansowo w przypadku gdy:
  • spowodował wypadek w sposób umyślny
  • w czasie zdarzenia był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami
  • nabył pojazd na drodze przestępstwa
  • zbiegł z miejsca wypadku
  Należy podkreślić, że to na ubezpieczycielu ciąży obowiązek wykazania dowodu, iż zaistniała jedna z przesłanek wyłączających ochronę polisy OC. Nadto towarzystwo ubezpieczeń może żądać od sprawcy zwrotu wyłącznie wypłaconej poszkodowanemu kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia (nie może dochodzić zatem kosztów związanych z prowadzeniem postępowania odszkodowawczego).
  Należy również wskazać, iż osobie do której zgłoszono roszczenie regresowe przysługuje uprawnienie do otrzymania od towarzystwa ubezpieczeń informacji o wysokości wypłaconego odszkodowania oraz ustaleniach poczynionych przez ubezpieczyciela (jak wskazałam powyżej wykazanie zbiegnięcia sprawcy z miejsca wypadku ciąży na ubezpieczycielu).
  Pani sytuacja dotyczy ewentualnego zbiegu z miejsca wypadku. W tym zakresie wskazuję na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98,

  zgodnie z którym nie każde oddalenie się z miejsca wypadku jest równoznaczne z ucieczką. Nadto sądy stoją na stanowisku, iż o zbiegnięciu z miejsca zdarzenia mówimy wtedy gdy takie zachowanie ma na celu uniemożliwienie zidentyfikowania kierującego i uniknięcie przez niego odpowiedzialności.

  Prawdopodobnie uszkodzenie przez Panią innego pojazdu mogło zostać nagrane na monitoringu lub zauważone przez świadka zdarzenia. W przypadku niewielkich rozmiarów szkody można wykazywać, iż sprawca nie miał wiedzy (faktycznie mógł nie poczuć), że zarysował inny samochód. Nadto nie podejmowała Pani działań w celu uniemożliwienia identyfikacji swojego pojazdu. W tym zakresie ważna jest również analiza zachowania Pani jako kierowcy pojazdu. Warto złożyć na piśmie oświadczenie, że sprawca szkody nie miał wiedzy o uszkodzeniu innego pojazdu oraz uzasadnienia swojego stanowiska i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Powyższe oświadczenie ma prowadzić do wskazania, iż nie doszło do zbiegnięcia z miejsca szkody.
  Niemniej wskazuję, iż w przedstawionej przez Panią sprawie zapadł wyrok karny, niezbędne jest zatem zapoznanie się z treścią prawomocnego orzeczenia. Niestety bez analizy akt sprawy karnej nie jest możliwe jednoznaczne dokonanie oceny Pani sprawy i udzielenia odpowiedzi czy zgłoszenie roszczenia regresowego jest zasadne.
  W celu udzielenia szczegółowej pomocy prawnej i omówienia Pani problemu zapraszam na spotkanie do Kancelarii.

Komentarze są zamknięte