regulamin

regulamin

Regulamin:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Prawa autorskie
 4. Ochrona prywatności
 5. Podstawa prawna
 6. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Właściciel
 2. Danuta Kniewel – Kurek ul. Piłsudskiego 2/1, 75-509 Koszalin, NIP:  855 155 12 08
 3. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem https://radcakniewel.pl.
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę

2. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej https://radcakniewel.pl (zwanej dalej stroną) jest Danuta Kniewel – Kurek ul. Piłsudskiego 2/1, 75-509 Koszalin
 2. Koszalin, NIP:  855 155 12 08
 3. Strona dostępna jest w domenie internetowej https://radcakniewel.pl
 4. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

3. Prawa autorskie

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela.
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi przez Właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4. Ochrona prywatności

 1. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies dostępnych pod adresem https://radcakniewel.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.

5. Podstawa Prawna

 1. Niniejszy regulamin jest zgodny z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

6. Postanowienia końcowe

 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres administrator@radcakniewel.pl
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.