Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, według jednego z poniżej przedstawionych schematów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.

honorarium ryczałtowe za sprawę

Powyższa forma rozliczenia obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy np. w danej instancji, za przygotowanie pisma procesowego, zastępstwo procesowe. Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

Wynagrodzenie godzinowe

Polega na tym, że podstawą rozliczenia jest ustalona z Klientem stawka godzinowa oraz ilość przepracowanych na rzecz Klienta godzin. Wynagrodzenie zmienia się w zależności od ilości i zakresu świadczonej pracy.
Model płatności stosowany często przy stałej obsłudze prawnej.

honorarium za wynik sprawy

Oznacza ustalenie wynagrodzenia składającego się z dwóch elementów: kwoty ustalonej z góry oraz kwoty zależnej od wyniku sprawy, ustalonej na podstawie odrębnej umowy (np. procent od zasądzonej kwoty).
Taki model płatności rekomendowany jest przy procesach odszkodowawczych.