Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Kancelaria radcy prawnego z siedzibą w Koszalinie pomaga każdej osobie, która doznała szkody osobowej, niosąc im pomoc w sytuacji uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek uszkodzenia ciała, pogorszenia się zdrowia, a także utraty bliskiej osoby. Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym dążąc do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz utraconych dochodów z tytułu następujących zdarzeń szkodowych:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • poślizgnięcia, potknięcia wynikających ze złego stanu nawierzchni drogi
  • urazów sportowych

Niesiemy również pomoc tym, którzy utracili w wyniku zdarzeń szkodowych swoich bliskich. Udzielamy pomocy zarówno osobom, które nie zgłosiły jeszcze swojej szkody zobowiązanemu podmiotowi oraz poszkodowanym, którym wypłacono zaniżone świadczenie. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 442 § 2 kodeksu cywilnego poszkodowany może skutecznie dochodzić swoich roszczeń nawet do 20 lat wstecz.

442 § 2 K.C.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Poszkodowani mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne rekompensujące cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego jakie doznał w wyniku zdarzenia.

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – rekompensata za zakup sprzętu ortopedycznego, leków, pobytu w szpitalu, dojazdów do placówek medycznych, koszty leczenia oraz opieka osób trzecich.

  • Renta – okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie poszkodowanemu, który w wyniku zdarzenia jest czasowo lub stale niezdolny do wykonywania pracy zawodowej.

  • Zmiana kwalifikacji pracy zawodowej – jeżeli w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana nie jest wstanie wykonywać dotychczasowej pracy zawodowej, otrzymuje pełny zwrot kosztów poniesionych ze zmianą kwalifikacji zawodowych.

  • Zwrot utraconego wynagrodzenia – w momencie niezdolności do pracy powstałej na skutek zdarzenia, osoba poszkodowana otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone dochody.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy zapraszamy do kancelarii  radcy prawnego w Koszalinie w celu weryfikacji lub powierzenia sprawy.

Danuta Kniewel – Kurek Radca prawny Koszalin ulica Piłsudskiego 2/1, 75- 509 Koszalin

Ostatnie wpisy z prawa odszkodowań

Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych nie zawsze mogą podjąć pracę lub powrócić do życia zawodowego, gdy doznane obrażenia uniemożliwiają czasowe lub stałe zarobkowanie. W powyższym przypadku osoby, które utraciły całkowicie albo częściowo zdolność do pracy mogą dochodzić renty z polisy OC sprawcy szkody. Jak starać się o rentę wyrównawczą i od czego zależy jej wysokość?

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie jest szerokim pojęciem na gruncie prawa cywilnego i obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody materialne jakie zostały wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym.

Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku

Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku

Poszkodowani na skutek wypadku komunikacyjnego lub drogowego nie muszą korzystać wyłącznie ze świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia w prywatnych placówkach ochrony zdrowia podlegają refundacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku

Dokumentacja medyczna Poszkodowanego

Dokumentacja medyczna Poszkodowanego

Jak kształtują się uprawnienia ubezpieczyciela w świetle przepisów o prawach pacjenta? Jakie informacje może pozyskać likwidator szkody? Czy możemy samodzielnie wystąpić o naszą dokumentację medyczną i ile to kosztuje?

Zwrot kosztu pogrzebu w ramach OC sprawcy wypadku

Zwrot kosztu pogrzebu w ramach OC sprawcy wypadku

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na towarzystwach ubezpieczeniowych ciąży również obowiązek pokrycia kosztów pochówku ofiary wypadku.

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby

Odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie po śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie po śmierci członka rodziny

Kolejny cykl blogu chciałabym poświęcić roszczeniom jakie przysługują rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego....

Zadośćuczynienie za krzywdę a odszkodowanie za szkodę – co to oznacza?

Zadośćuczynienie za krzywdę a odszkodowanie za szkodę – co to oznacza?

W artykule napiszę kilka słów czym jest zadośćuczynienie, kiedy poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie i...

Wypadek komunikacyjny – elementarz poszkodowanego

Wypadek komunikacyjny – elementarz poszkodowanego

Zbiór informacji dla poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym