Przymusowe leczenie odwykowe

Kogo można skierować na przymusowe leczenie odwykowe Kwestię poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu: powodują rozkład życia rodzinnego; powodują demoralizację małoletnich; uchylają się