Pozew o obniżenie alimentów

W poprzednim artykule opisałam jak przygotować pozew o alimenty. Chciałabym jednak poruszyć problem z drugiej strony. Co zrobić w sytuacji gdy zobowiązany do alimentacji nie ma środków pieniężnych na spełnianie comiesięcznego świadczenia? A może to uprawniony do alimentów stanie się pełnoletnią osobą, której zarobki znacznie przewyższą dochody zobowiązanego do alimentów rodzica?

Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

W dzisiejszym artykule chciałabym napisać krótki poradnik jak przygotować pozew o alimenty. Z uwagi na  szeroką tematykę omawianej instytucji, skupię się na najczęściej wytyczanym powództwie obejmującym żądanie zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Jakie warunki formalne musi spełniać taki pozew, czy wymaga uiszczenia opłaty, jaki sąd jest właściwy do orzekania w sprawie alimentów na dziecko,

Pozew o rozwód

Zgodnie z informacją podawaną przez Główny Urząd Statystyczny, co roku w Polsce ponad 50 000 par decyduje się na rozwód, choć będąc bliżej prawdy to jeden z małżonków podejmuje decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego i rozwiązaniu przez sąd związku małżeńskiego.W artykule pokrótce odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące konstrukcji pozwu rozwodowego oraz formalnych warunków jakie musi

Odszkodowanie – o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Odszkodowanie jest szerokim pojęciem na gruncie prawa cywilnego i obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody materialne jakie zostały wyrządzone poszkodowanemu czynem niedozwolonym. Odszkodowanie ma celu wyrównanie uszczerbku jaki doznał poszkodowany i zrefundowanie kosztów jakie poniósł w związku z zaistnieniem zdarzenia szkodowego. Świadczenie może dotyczyć zarówno szkody na osobie jak i na mieniu.

Zadośćuczynienie za krzywdę a odszkodowanie za szkodę – co to oznacza?

W artykule napiszę kilka słów czym jest zadośćuczynienie, kiedy poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie i co wpływa na wysokość tego świadczenia. Wskażę również czym różni się zadośćuczynienie i odszkodowanie, które jak zauważyłam w swojej praktyce zawodowej są instytucjami utożsamianymi przez poszkodowanych.