Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych nie zawsze mogą podjąć pracę lub powrócić do życia zawodowego, gdy doznane obrażenia uniemożliwiają czasowe lub stałe zarobkowanie. W powyższym przypadku osoby, które utraciły całkowicie albo częściowo zdolność do pracy mogą dochodzić renty z polisy OC sprawcy szkody. Jak starać się o rentę wyrównawczą i od czego zależy jej wysokość?

Przymusowe leczenie odwykowe

Kogo można skierować na przymusowe leczenie odwykowe Kwestię poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu: powodują rozkład życia rodzinnego; powodują demoralizację małoletnich; uchylają się