Umowa dowodowa – nowelizacja KPC

W dniu 07 listopada 2019 roku wchodzą w życie kolejne przepisy w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z istotnych zmian dla pełnomocników reprezentujących stronę w postępowaniu gospodarczym jest możliwość skorzystania z nowej instytucji jaką jest umowa dowodowa.

Umowa dowodowa – nowelizacja KPC

Z dniem 07 listopada 2019 r. strony w postępowaniu gospodarczym będą mogły skorzystać z nowej instytucji, tj. „umowy dowodowej”. Nowy przepis art. 4589 kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzony ustawą z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uprawnia Strony do zawarcia umowy o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy.

Umowa dowodowa – co pełnomocnik musi wiedzieć:

  1. Umowa dowodowa może zostać zawarta wyłącznie w postępowaniach gospodarczych.
  2. Musi zostać zachowana forma pisemna pod rygorem nieważności lub zawarta ustnie przed sądem.
  3. W przypadku wątpliwości uważa się, że umowa późniejsza utrzymuje w mocy te postanowienia umowy wcześniejszej, które da się z nią pogodzić.
  4. Umowa dowodowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważna.
  5. Zarzut nieważności lub bezskuteczności umowy dowodowej można podnieść najpóźniej na posiedzeniu, na którym powołano się na tę umowę, a jeśli uczyniono to w piśmie procesowym – najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.
  6. Objęcie umową dowodową dowodu przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem nie pozbawia go mocy dowodowej.
  7. Sąd nie dopuści z urzędu dowodu wyłączonego umową dowodową.
  8. Fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd może ustalić na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy. Jeżeli ustalenia wymaga rozmiar należnego świadczenia, a sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (odpowiednie stosowanie przepisu art. 322 k.p.c.).
  9. Umowa dowodowa dotyczyć będzie musiała konkretnego stosunku prawnego wynikającego z umowy cywilnoprawnej a jej przedmiot nie może stanowić całokształtu stosunków między stronami procesu. 
  10. Umowa dowodowa nie może obejmować swoim zakresem roszczeń wynikających ze stosunków pozaumownych (np. z czynów niedozwolonych).

Do tej pory w postępowaniu cywilnym strony mogły powoływać się na dwa rodzaje umów procesowych, tj.

umowę o właściwość sądu (art. 46 §1 k.p.c.)

oraz

umowę o jurysdykcję (art. 1104 – 1105 k.p.c.).

Ustawodawca wprowadzając nową instytucję „umowy dowodowej” umocnił zasadę kontradyktoryjności w postępowaniach sądowych oraz rozszerzył autonomię stron w procesie.

Podziel się:
Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informacje nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – radca prawny.

Dowiedz się więcej na temat:

Alert prawny