Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku weszły w życie pierwsze zmiany w przepisach dotyczących wysokości opłat inicjujących postępowanie sądowe.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany w wysokości opłat

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (w brzmieniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4.07.2019 r.

(Dz.U.z 2019, poz.1469)

Postępowanie procesowe

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – Zmiany w wysokości opłat art. 13 [Opłata stosunkowa]

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Podsumowanie

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany oznaczają, że postępowania sądowe w sprawie o zapłatę będą droższe. Dotychczas zasadą w procesie było uiszczanie opłaty od pozwu w wysokości 5% wartości sporu, która nie mogła być niższa niż 30 zł i nie wyższa niż 100 000 tysięcy zł. O ile nowelizacja nie dokonała zmiany minimalnej opłaty od pozwu, górna granica została podwojona i wynosić będzie 200 000 tysięcy złotych.

W przypadku wartości przedmiotu sporu od kwoty 500 złotych do 20 000 tysięcy złotych odpowiednio zastosowanie będą miały przedziały kwotowe w ramach, których obowiązuje stała opłata.

Dokonując analizy wprowadzonych zmian legislacyjnych należy wskazać, że najbardziej boleśnie zmiany w wysokości opłat odczują podmioty, które będą inicjowały postępowania w sprawach przekraczających 2 000 000 złotych.

Postępowanie nieprocesowe

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmiany w wysokości opłat art. 23 zgodnie, z którą opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


W wyniku nowelizacji opłatę w kwocie 100 zł w sprawach nieprocesowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należy uiszczać m.in. od wniosku:

 • o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;
 • o ustanowienie rodziny zastępczej;
 • w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej);
 • o ubezwłasnowolnienie:
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • opiekuna o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu całkowicie/częściowo ubezwłasnowolnionego;
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny;
 • o ustanowienie opieki;
 • o ustanowienie kuratora;
 • o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
 • o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka.

Przed nowelizacją opłata od pism wszczynających postępowanie nieprocesowe stanowiła kwotę 40 zł.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informacje nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – radca prawny.

Dowiedz się więcej na temat:

Alert prawny
Link został skopiowany